Child Trust Fund

Child Trust Fund (CTF), czyli oszczędnościowy fundusz dziecięcy, to zwolniony od podatku rachunek oszczędnościowo-inwestycyjny dla dzieci urodzonych między 1 września 2002 a 2 stycznia 2011. Sprawdź, czy możesz otworzyć rachunek dla swojego dziecka, jakie są zasady jego prowadzenia i od czego powinieneś zacząć.

Dla dzieci urodzonych po 2 stycznia 2011 dostępne są indywidualne rachunki oszczędnościowe (Individual Saving Accounts), funkcjonujące pod nazwą Junior ISA

Więcej o indywidualnych rachunkach oszczędnościowych – Junior ISA


Komu przysługuje CTF

Twoje dziecko może posiadać rachunek w ramach CTF, jeśli spełnia ono następujące warunki:
• urodziło się między 1 września 2002 a 2 stycznia 2011
• pobierałeś na nie zasiłek na dziecko (Child Benefit) przez przynajmniej jeden dzień przed 4 stycznia 2011
• mieszka w Wielkiej Brytanii
• nie podlega ono żadnym ograniczeniom imigracyjnym

Twoje dziecko może podlegać ograniczeniom imigracyjnym, jeśli urodziło się ono poza Wielką Brytanią (w tym także w bazie wojskowej) i żadne z rodziców nie jest narodowości brytyjskiej.
Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o Child Benefit, nie zwlekaj. Zasiłek ten może być wypłacony wyłącznie do trzech miesięcy wstecz.

Jeśli Twoje dziecko nie kwalifikuje się do CTF, są dostępne inne zwolnione z podatku rachunki oszczednościowe, na przykład Junior ISA. Jest to długoterminowy rachunek oszczędnościowy dla dzieci poniżej 18. roku życia, które nie kwalifikuja sie do CFT.

1) Jeśli Twoje dziecko znajduje się pod opieką władz lokalnych (lub służby zdrowia, w przypadku Irlandii Północnej)

W tej sytuacji Twojemu dziecku w dalszym ciągu może przysługiwać prawo do funduszu CTF, pod warunkiem, że:
• dziecko znalazło się pod opieką władz lokalnych przed 3 kwietnia 2011
• spełnione są wszystkie pozostałe warunki przyznania rachunku w ramach CTF

Prawo do rachunku będzie przysługiwało Twojemu dziecku, nawet jeśli trafiło ono pod opiekę władz lokalnych zanim wystąpiłeś o zasiłek na dziecko, pod warunkiem, że spełnione zostały wszystkie pozostałe kryteria.

2) Jeśli pracujesz za granicą i pobierasz wypłacany przez któryś z krajów europejskich zasiłek rodzinny

Twoje dziecko w dalszym ciągu może mieć prawo do CTF, jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
• dziecko urodziło się między 1 września 2002 a 2 stycznia 2011
• dziecko mieszka w Wielkiej Brytanii
• pobierałeś zasiłek rodzinny wypłacany przez którekolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej przez przynajmniej jeden dzień przed 4 stycznia 2011
• pracujesz w tym samym kraju europejskim, w którym pobierasz zasiłek

Jak ubiegać się o zasiłek na dziecko – How to claim Child Benefit. Kraje członkowskie Unii Europejskiej – Countries in the European Union


Jak to działa?

HM Revenue & Customs (HMRC) prześle Ci jeden kupon (voucher) na każde dziecko, któremu przysługuje prawo do funduszu. Będziesz mógł wykorzystać ten kupon do otwarcia rachunku w imieniu dziecka.
Wartość kuponu może wynieść £50 lub £250, w zależności od daty urodzenia dziecka oraz od tego, kiedy nabyło ono prawo do skorzystania z funduszu Child Fund Trust.
Środki znajdujące się na rachunku są własnością dziecka, jednak nie mogą zostać wybrane przed ukończeniem przez nie 18. roku życia.
Rodzice, krewni i znajomi mogą dokonywać wpłat na rachunek do łącznej wartości £3,600 rocznie.
Na konto mogą wpływać także dodatkowe środki, jeśli Twoje dochody są niskie lub jeśli Twoje dziecko otrzymuje zasiłek dla osób niepełnosprawnych Disability Living Allowance.
Wszelkie środki wpływające na rachunek otwarty w ramach CTF oraz zyski z tych środków są wolne od podatku. Pieniądze otrzymywane przez Twoje dziecko nie wpłyną także na wysokość pobieranych przez Ciebie benefitów i dodatków tax credit.

Wpłaty w ramach Funduszu Dziecięcego: co może przysługiwać Twojemu dziecku – Child Trust Fund payments: what your child could get. Dokonywanie wpłat na rachunek otwarty w ramach Funduszu Dziecięcego – Adding money to a Child Trust Fund account


Otwarcie rachunku

Zabierz otrzymany kupon do podmiotu prowadzącego rachunki w ramach funduszu CTF. Tam uzyskasz pomoc w otwarciu rachunku.
Jeśli po miesiącu od przyznania zasiłku na dziecko w dalszym ciągu nie otrzymałeś kuponu, zazwyczaj będziesz mógł wystąpić o nowy.
W przypadku, gdy Twoje dziecko trafiło pod opiekę władz lokalnych (lub służby zdrowia w Irlandii Północnej) zanim zacząłeś pobierać zasiłek na dziecko, nie otrzymasz kuponu. W takiej sytuacji HMRC otworzy rachunek dla dziecka za Ciebie. Jeśli pobierasz zasiłek rodzinny w którymś z krajów należących do Unii Europejskiej i uważasz, że Twojemu dziecku przysługuje prawo do skorzystania z funduszu CTF, zadzwoń na specjalną infolinię Child Trust Fund Helpline i poproś o przesłanie kuponu.

Otwarcie rachunku w ramach Funduszu Dziecięcego: przewodnik dla początkujących – Opening a Child Trust Fund account: a beginner’s guide. Szczegółowe informacje na temat kuponu CTF – Understanding the Child Trust Fund voucher. Dane kontaktowe infolinii ds. Funduszu Dziecięcego – Contact details for the Child Trust Fund Helpline


Zarządzanie kontem

Rachunek CTF jest prowadzony w imieniu dziecka, jednak za zarządzanie nim odpowiada osoba, która go założyła. To ona figuruje jako osoba, z którą należy się kontaktować w sprawach związanych z rachunkiem (registered contact).
Jest to osoba, która:
• odpowiada za przechowywanie wszystkich związanych z rachunkiem dokumentów
• informuje o wszelkich zmianach – na przykład zmianie adresu
• jako jedyna ma prawo dokonać zmian dotyczących rachunku lub przenieść go w inne miejsce

Z chwilą ukończenia przez Twoje dziecko 16 lat rachunek przechodzi w jego ręce i to ono staje się osobą kontaktową.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunku może w każdej chwili zmienić rodzaj prowadzonego rachunku CTF lub przenieść rachunek do innego usługodawcy.

Zarządzanie i wprowadzanie zmian w rachunku prowadzonym w ramach CTF – Managing or changing a Child Trust Fund account. Rachunek CTF po ukończeniu przez Twoje dziecko 18. i 18. roku życia – When your child is 16 or 18: effect on their Child Trust Fund


Wybieranie środków z rachunku

Po otwarciu rachunku nikt, środki na nim nie mogą zostać wybrane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Po tej dacie własność rachunku przechodzi na dziecko.
Jeśli dziecko zachoruje na nieuleczalną chorobę lub w razie jego śmierci, obowiązują specjalne zasady.

Fundusz Dzieciecy: nieuleczalna choroba lub śmierć dziecka – Child Trust Fund: your child is terminally ill or dies


Przekazywanie informacji na bieżąco

Możliwe, że po założeniu rachunku nastąpią określone zmiany, które będziesz musiał zgłosić, jak na przykład:
• zmiana nazwiska lub adresu
• przejście dziecka pod opiekę władz lokalnych
• poważna choroba dziecka
• śmierć dziecka
• śmierć osoby, z którą należy się kontaktować w związku z prowadzonym rachunkiem (registered contact)

Niezwłoczne zgłaszanie powyższych zmian znacznie ułatwi prowadzenie rachunku i jego aktualizację. Powyższe zmiany mogą także wpłynąć na pobierany przez Ciebie zasiłek na dziecko (Child Benefit).

Fundusz Dziecięcy: zmiany, które należy zgłosić – Child Trust Fund: changes of circumstances you need to report. Zasiłek na dziecko: zmiany, które należy zgłosić – Child Benefit: changes you need to report


Ile dostanie Twoje dziecko?

Dzieciom urodzonym przed 2 stycznia 2011 przysługiwała wpłata przynajmniej w wysokości £50 na otwarcie rachunku w ramach funduszu CTF. W niektórych przypadkach – np. przy niskich dochodach lub gdy dziecko jest niepełnosprawne – istniała możliwość uzyskania dodatkowych środków.

1) Wpłata początkowa

Jeśli Twoje dziecko urodziło się po 1 września 2002, ale przed 2 stycznia 2011 i pobierasz na nie zasiłek (Child Benefit), może ono posiadać prawo do rachunku w ramach Funduszu Dziecięcego i w związku z tym otrzymać jedną z następujących dwóch kwot:
• £250 – w przypadku gdy zasiłek na dziecko (lub wypłacany w innym kraju europejskim zasiłek rodzinny) został przyznany nie później niż 2 sierpnia 2010
• £50 – w przypadku gdy zasiłek na dziecko (lub wypłacany w innym kraju europejskim zasiłek rodzinny) został przyznany między 3 sierpnia 2010 a 3 stycznia 2011

Dzieci urodzone po 2 stycznia 2011 i przed 1 września 2002 nie mogą otworzyć rachunku w ramach funduszu Child Trust Fund, w związku z czym nie otrzymają z tego tytułu żadnych wpłat.
Wyższa wpłata początkowa może przysługiwać, jeśli Twoje dziecko znajduje się pod opieką władz lokalnych.

2) Dodatkowe wpłaty dla dzieci urodzonych między 1 września 2009 a 31 lipca 2010

W chwili utworzenia Funduszu Dziecięcego wszystkie dzieci otrzymywały dodatkowe £250 w dniu ich siódmych urodzin. Dzieci z rodzin o niskich dochodach z chwilą ukończenia 7 lat otrzymywały dodatkowe £250.
Obecnie wszystkie wypłaty mające miejsce w dniu siódmych urodzin zostały wstrzymane i nie przysługują one dzieciom obchodzącym siódme urodziny po 31 lipca 2010.
Jeśli Twoje dochody są niskie, a Twoje dziecko ukończyło 7 lat między 1 września 2009 a 31 lipca 2010 i nie otrzymałeś dodatkowej wpłaty, skontaktuj się z infolinią do spraw Funduszu Dziecięcego.

3) Dodatkowe wpłaty dla osób o niskich dochodach

Twoje dziecko, wraz z wpłatą początkową, może otrzymać dodatkowo £50 lub £250. Będzie to kwota taka sama, jak ta znajdująca się na Twoim kuponie. Twojemu dziecku mogło także przysługiwać dodatkowe £250, jeśli jego siódme urodziny przypadły między 1 września 2009 a 31 lipca 2010.
Aby otrzymać powyższe kwoty, Ty lub Twój partner musicie spełnić obydwa poniższe warunki:
• kwalifikować się do pobierania dodatku na dziecko (Child Tax Credit)
• mieć „niskie dochody”

„Niskie dochody” oznaczają całkowity dochód przed opodatkowaniem (włącznie z dochodami partnera) wynoszący:
• £16,190 lub mniej w okresie od 6 kwietnia 2010 do 5 kwietnia 2011
• £16,040 lub mniej w okresie od 6 kwietnia 2009 do 5 kwietnia 2010


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

4) Dodatkowe wpłaty dla dzieci, którym przysługuje zasiłek dla niepełnosprawnych DLA

Jeśli Twoje dziecko otrzymuje zasiłek Disability Living Allowance, mogą przysługiwać mu dodatkowe, coroczne wpłaty w ramach Funduszu Dziecięcego. Jeśli dziecko już je otrzymuje, zostaną one wstrzymane z dniem 6 kwietnia 2011.
Jeśli nie otrzymywałeś tych dodatkowych wpłat, Twojemu dziecku może należeć się wyrównanie z tego tytułu. Będzie tak, jeśli przysługiwał mu zasiłek DLA w okresie od 6 kwietnia 2009 do 5 kwietnia 2011. Dzieci przebywające w szpitalu lub znajdujące się pod opieką władz lokalnych mogą otrzymać te dodatkowe wpłaty, jeżeli spełniają one warunki przyznania zasiłku DLA, nawet jeśli nie był on wypłacany.
Twoje dziecko może otrzymać:
• £200 – jeśli, nawet przez krótki okres w roku podatkowym, przysługuje mu najwyższa stawka komponentu DLA związanego z opieką
• £100 – jeśli przysługuje mu jakakolwiek inna stawka DLA

HMRC wpłaci pieniądze bezpośrednio na rachunek dziecka, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Większość dzieci otrzymała już dodatkowe wpłaty. Pozostałe z nich zostaną wypłacone przed 30 kwietnia 2011. Jeśli nie otrzymałeś dodatkowej kwoty, a uważasz, że Ci ona przysługuje, skontaktuj się z infolinią ds. Funduszu Dziecięcego.

5) Dodatkowe wpłaty dla dzieci znajdujących się pod opieką władz lokalnych

Jeśli władze lokalne przejęły opiekę nad Twoim dzieckiem zanim wystąpiłeś o przyznanie zasiłku na dziecko, początkowa wpłata ulegnie podwojeniu według następujących zasad:
• £100 – wypłacane w przypadku dzieci urodzonych między 2 sierpnia 2010 a 2 stycznia 2011
• £500 – wypłacane w przypadku dzieci urodzonych między 1 września 2002 a 1 sierpnia 2010

Jeśli władze lokalne przejęły opiekę nad dzieckiem po złożeniu wniosku o zasiłek Child Benefit, Twojemu dziecku nie będzie przysługiwała wyższa stawka i otrzyma ono podstawową wpłatę początkową.
Jeśli Twoje dziecko przebywało pod opieką państwa przez cały rok, otrzyma ono dodatkowe £100 za każdy pełny rok spędzony pod opieką władz lokalnych lub służby zdrowia (health trust). Dotyczy to wyłącznie dzieci znajdujących się pod tą opieką między 1 kwietnia 2007 a 31 grudnia 2010. Z dniem 1 stycznia 2011 wpłaty ustały.
Pieniądze powinny zostać wpłacone bezpośrednio na rachunek dziecka. Jeśli tak się nie stało skontaktuj się w tej kwestii z władzami lokalnymi lub służbą zdrowia.

Dowiedz się, którym władzom lokalnym podlegasz – Find your local authority. Dane kontaktowe służby zdrowia: strona internetowa opieki zdrowotnej i społecznej w Irlandii Północnej – Health Trust contact details: Health and Social Care in Northern Ireland website


Rodzaje rachunków

Istnieją trzy podstawowe rodzaje rachunków prowadzonych w ramach funduszu Child Trust Fund. Mogą one także spełniać dodatkowe kryteria.

1) Rachunki interesariuszy (stakeholder accounts)

W celu ochrony interesów Twojego dziecka muszą one być prowadzone zgodnie z wytycznymi rządowymi, obejmującymi:
• inwestowania w akcje i obligacje wielu różnych firm
• automatyczne przeniesienie środków na inwestycje niskiego ryzyka po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia

Wszystkie podmioty oferujące usługi w ramach Funduszu Dziecięcego mają w swojej ofercie ten rodzaj rachunku. Jest to także rodzaj rachunku, który HMRC otworzy w Twoim imieniu, jeśli nie wykorzystasz otrzymanego kuponu przed upływem jego daty ważności.
Opłata za prowadzenie rachunku interesariuszy nie może przekroczyć £1.50 za każde £100 znajdujące się na koncie. W przypadku innych rachunków opłaty mogą być wyższe.
Uważaj – rachunek tego typu może wiązać się z koniecznością wpłaty w wysokości przynajmniej £10.

2) Rachunki udziałowe (share accounts)

Rachunki tego typu inwestują pieniądze Twojego dziecka w zakup akcji i obligacji firm. Jeśli firmy te prosperują, wartość posiadanych w nich udziałów wzrasta, a wraz z nimi wzrasta wysokość środków na rachunku. Udziały te mogą także stracić na wartości.
Inwestycja w udziały jest bardziej ryzykowana niż założenie rachunku oszczędnościowego, ze względu na straty ponoszone w przypadku pogorszenia sytuacji firm. Dają one jednak szanse na wyższy zysk w przypadku długoterminowej inwestycji, gdyż straty poniesione w jednym roku mogą zostać odrobione w roku kolejnym.
Zanim zdecydujesz się na ten rodzaj rachunku, możesz chcieć sprawdzić:
• czy jest opłata za jego prowadzenie
• gdzie możesz się dowiedzieć, w które firmy pieniądze są inwestowane
• czy istnieje ryzyko utraty wszystkich środków i w jaki sposób podmiot prowadzący rachunek stara się zapobiec tego typu sytuacjom

3) Rachunki oszczędnościowe (savings accounts)

Rachunki te funkcjonują na tych samych zasadach co zwykłe konta w bankach i towarzystwach budowlanych. Odłożone na nich pieniądze są bezpieczne i będą generowały dochód w postaci odsetek. Dochód ten może być niższy, niż byłby w przypadku inwestycji w udziały.
Zanim zdecydujesz się na ten rodzaj rachunku, możesz chcieć sprawdzić:
• czy jest opłata za jego prowadzenie
• czy oprocentowanie jest stałe przez ustalony okres czasu i co dzieje się po jego upływie
• w jaki sposób możesz zapewnić sobie możliwie najwyższe oprocentowanie

4) Rachunki etyczne („ethical” accounts)

Możliwe, że nie chcesz inwestować w przedsiębiorstwa, których działalność jest niezgodna z Twoimi przekonaniami (np. jest związana z bronią, alkoholem lub tytoniem). Możesz woleć inwestycje w firmach działających zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu (fair trade) lub przyjazne środowisku. W tym przypadku masz do czynienia z tzw. rachunkami etycznymi.

5) Rachunki zgodne z prawami szariatu

Są one prowadzone zgodnie z prawem obowiązującym w islamie. Posiadając taki rachunek możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze nie będą inwestowane w alkohol, tytoń czy hazard.

Pomoc w wyborze właściwego rodzaju rachunku w ramach Funduszu Dziecięcego – Help with choosing a Child Trust Fund account


Szukanie najlepszej oferty

Aby otworzyć rachunek w ramach Funduszu Dziecięcego, musisz znaleźć podmiot oferujący taką usługę. Są to organizacje (banki, towarzystwa budowlane, kasy oszczędnościowo-kredytowe) posiadające zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju rachunków. Listę usługodawców znajdziesz pod poniższym linkiem.

Fundusz Dziecięcy: lista usługodawców od A do Z – Child Trust Fund: A – Z of all account providers


Dokonywanie wpłat

Pieniądze na rachunek otwarty w ramach Funduszu Dziecięcego może wpłacić każdy, pod warunkiem, że całkowita kwota nie przekroczy rocznego limitu £1200. Okres, którego dotyczy limit, trwa od dnia urodzin dziecka do dnia poprzedzającego kolejne urodziny. W przypadku niektórych rachunków konieczne jest dokonanie wpłaty minimalnej.

1) Jak dokonać wpłaty?

W przypadku rachunków interesariuszy (stakeholders accounts), wpłat można dokonać czekiem, poleceniem zapłaty (standing order) lub przelewem bezpośrednim (direct credit). Aby uzyskać informacje na temat sposobu wpłacania środków na rachunek udziałowy lub oszczędnościowy, skontaktuj się z podmiotem prowadzącym rachunek.

2) Wpłaty rządowe a limit wpłat

Wpłaty dokonywane na rachunek przez państwo zazwyczaj nie są brane pod uwagę przy obliczaniu limitu £1,200. Istnieją jednak wyjątki, do których należą:
• wpłaty dokonywane przez władze Walii (Welsh Assembly)
• wpłaty dokonywane przez władze lokalne, które sprawują opiekę nad dzieckiem

3) Pierwszy rok

W roku otwarcia rachunku obowiązują nieco inne zasady. W tym przypadku okres, w którym obowiązuj limit wpłat rozpoczyna się w dniu założenia rachunku, ale jego koniec w dalszym ciągu przypada na dzień przed urodzinami dziecka.
Często po otwarciu rachunku następuje okres, w którym możesz jeszcze zmienić zdanie i przenieść rachunek do innego usługodawcy, nie ponosząc żadnych konsekwencji (jest to tzw. „cool off period”). Przed jego upływem nie możesz dokonać żadnych wpłat na rachunek. Oznacza to, że jeśli zwlekałeś z otwarciem rachunku i okres „cool off” kończy się po pierwszych urodzinach dziecka, limit £1,200 za pierwszy rok pozostanie niewykorzystany.

4) Niewykorzystany limit £1,200

Niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejne lata. Oznacza to, że jeśli na przykład wpłaciłeś £900 w ciągu roku, limit w wysokości £1,200 na kolejny rok nie wzrośnie o £300.

Wpłacanie pieniędzy na konto dziecięcego funduszu oszczędnościowego: dowiedz się więcej – Adding money to a Child Trust Fund account. Oszczędności i inwestycje: informacje na stronie Money Advice Service – Savings and investments: information from the Money Advice Service website


Opodatkowanie konta

Dziecięcy fundusz oszczędnościowy jest wolny od podatku do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Oznacza to, że w tym okresie Ty ani dziecko nie będziecie musieli płacić podatku od dochodów i zysków z rachunku. Po ukończeniu przez dziecko 18 lat, zyski generowane przez oszczędności zgromadzone na rachunku zaczną podlegać normalnemu opodatkowaniu.

Podatek od oszczędności i inwestycji – Tax on savings and investments


Alternatywne rozwiązania

Możesz zacząć oszczędzać pieniądze dla swojego dziecka, nawet jeśli nie spełnia ono warunków koniecznych do założenia konta w ramach Child Trust Fund. Na rynku dostępnych jest wiele kont stworzonych z myślą o dzieciach.
Nową, wolną od podatku formą inwestowania i odkładania pieniędzy dla dziecka, są indywidualne rachunki oszczędnościowe (Individual Savings Accounts) Junior ISA. Zastąpiły one Child Trust Fund, od którego odróżnia je między innymi brak wpłat dokonywanych przez państwo.

Dziecięce programy i konta oszczędnościowe – Children’s savings schemes and accounts. Konta oszczędnościowe Junior ISA: najświeższe informacje – Junior ISAs: latest news


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Inne przydatne linki

Problemy z Funduszem Dziecięcym: od czego zacząć – Child Trust Fund problems: where to start


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 12.06.2012 Elżbieta Rabiega
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


2 komentarze do “Child Trust Fund”

  1. jaco71 pisze:

    Witam
    Mam pytanie do osoby ,ktora sie orjetuje,jesli po opuszczeniu przez Anglie UE lub poprostu gdy ktos chce spelnic oczekiwania wiekszosci BRYTYJCZYKOW i zdecyduje sie wyjechac z Anglii a dziecko nie ma jeszcze wymaganych lat jak odzyskac wplacone pieniadze do CFT.

  2. TSJ pisze:

    Dzieci, ktore zamieszkuja w Polsce nie kwalifikuja sie do CTF nawet jezeli otrzymamy taki kupon powinnismy go odeslac.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Child Trust Fund”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE