Kalendarz zmian 2012-2016

Już w roku 2010 rząd zapowiedział cięcia w wydatkach socjalnych tak by pomoc socjalna stała się ekonomicznie bardziej realna, sprowadzając całkowitą wielkość wydatków na pomoc socjalną do poziomu £18 mld w latach 2014-2015.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Styczeń 2012

Housing Benefit

Granica wiekowa u osób wspólnie zamieszkujących brana pod uwagę przy wyliczeniu stawki lokalnego zasiłku mieszkaniowego (Local Housing Allowance – LHA) zostanie zwiększona z 25 do 35 roku życia. Oznacza to, że osoby samotne, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia swój LHA będą otrzymywać w oparciu o wykorzystywane pomieszczenie we wspólnie wynajmowanym mieszkaniu, a nie samodzielne mieszkanie z pojedynczą sypialnią. W stosunku do pewnych osób stosować się będą wyjątki. W grę wchodzą osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością, pewne osoby, które wcześniej były bezdomne, oraz byli przestępcy, którzy mogliby stwarzać publiczne zagrożenie.
• Zmiany te obejmą wszystkich nowych wnioskodawców z dniem 1 stycznia
• W przypadku pobierających zasiłki jeszcze przed kwietniem 2011 roku, zmiany te zostaną wprowadzone po upływie 9 – miesięcznego okresu ochronnego, biegnącego od zmian z kwietnia 2011, a więc wszystkie istotne zmiany będzie można odczuć za jednym razem
• Dotychczasowi wnioskodawcy, którzy swoje wnioski złożyli między 1 kwietnia 2011 a 1 stycznia 2012, po upływie roku od dnia złożenia wniosku zostaną przekwalifikowani wedle stawki opartej na wspólnym mieszkaniu

Support for Mortgage Interest

Termin wprowadzenia okresowych zmian w systemie wsparcia przy spłacie kredytu mieszkaniowego (Mortgage Interest Scheme), które miały miały mieć miejsce do końca stycznia 2012 roku został przesunięty na styczeń 2013 roku. Obejmować one będą zmniejszony 13 – miesięczny okres oczekiwania, jak również wzrost dostępnego limitu kredytu mieszkaniowego do £200,000.


Kwiecień 2012

Wysokość benefitów na rok 2012/2013

Stawki zasiłku na dziecko (Child Benefit) zostały zamrożone na trzy lata od 6 kwietnia 2011, a więc tu nie dojdzie do jakichkolwiek zmian. Wysokość oszczędnościowej części wyrównań emerytury (Pension Credit) uległa zmniejszeniu.

Contributory Employment and Support Allowance

W przypadku osób z nastawionej na pracę grupy działania (Work Related Activity Group) wnioskujących o zasiłek Employment and Support Allowance (ESA) objęte zostaną one okresem otrzymywania wypłat skróconym do jednego roku. W ich wypadku przeprowadzona zostanie szacunkowa ocena dochodów uzyskiwanych w rodzinie, jak również wszelkich oszczędności, co ma na celu uzyskanie informacji, czy dana sytuacja kwalifikuje te osoby do otrzymywania zasiłku w nowej wersji. Jakikolwiek okres, w trakcie którego dana osoba otrzymywała składkowy zasiłek ESA z jednoczesnym pobytem w nastawionej na pracę grupy działania, będzie się wliczał do ograniczonego do jednego roku czasu, a zatem niektóre wypłaty przestaną być realizowane automatycznie, wraz z wejściem w życie odnośnych zmian. Składkowy zasiłek ESA przestanie istnieć jak idzie o młodzież. Osoby dotychczas otrzymujące ową pomoc zachowają prawo do otrzymywania wypłat przez okres tylko jednego roku, od dnia kiedy ich uprawniania weszły w życie, niezależnie od okresu spędzonego w grupie wsparcia, a zatem niektóre wypłaty przestana być realizowane automatycznie, z dniem wejścia w życie odpowiednich zmian.

Housing Benefit (HB)

W kwietniu 2011 roku, budżet dodatkowego zasiłku czynszowego (Discretionary Housing Payment – DHP) został zasilony kolejną sumą £40 milionów w skali rocznej.

Tax Credits

Zmiany:
• Dalsze zmiany w sposobie wyliczania Tax Credits w taki sposób by dodatek był odbierany szybciej wraz ze wzrostem przychodu
• Element 50+ zostaje wycofany z dodatku do przychodów dla osób pracujących (Working Tax Credit – WTC)
• Jeśli Twój przychód w trakcie roku obowiązywania dodatku do przychodu spadnie o sumę do £2,500, otrzymywana przez Ciebie suma nie ulegnie zmianie, nawet jeśli będzie Ci przysługiwał wyższy dodatek
• Możliwość wstecznego datowania nowych wniosków i informacji o zmianie okoliczności zostanie ograniczona do jednego miesiąca zamiast dotychczasowych trzech
• Wzrost elementu związanego z posiadaniem dziecka o £110. Zmiana ta stanowi część jesiennego oświadczenia Ministra Finansów z roku 2011 (Chancellor’s Autumn 2011 Statement)
• Aby zakwalifikować się do otrzymywania dodatku, wspólny tygodniowy czas pracy par z dziećmi musi wynosić przynajmniej 24 godziny, przy czym jeden z partnerów pracować musi przynajmniej 16 godzin. Jednakże pary z dziećmi, gdzie jedna z osób pracuje przynajmniej 16 godzin i jest uprawniona do otrzymywania części WTC związanej z niepełnosprawnością, lub przekroczyła 60 rok życia wciąż będą kwalifikowały się do otrzymywania WTC. Również pary z dziećmi wciąż będą mogły otrzymywać WTC, w przypadku gdy tylko jeden z partnerów pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo, a druga osoba jest niesprawna, lub przebywa w szpitalu lub w więzieniu
• Wysokość wypłat z tytułu WTC odnośnie par i samotnych rodziców zostaje zamrożona


Maj 2012

Income Support

Od 21 maja 2012 roku, w przypadku gdy o Income Support ubiegasz się jako samotny rodzic, a Twoje najmłodsze dziecko ukończyło co najmniej 5 rok życia, lub w nadchodzącym roku skończy 5 lat, w trakcie tego roku możesz przestać otrzymywać Income Support.


Lato 2012

Nowy system wypłat zastąpi czeki

Wprowadzona zostanie nowa usługa, której zadaniem będzie zastąpienie systemu czeków w przypadku wnioskodawców, którzy z tego powodu, że nie mają możliwości otworzyć sobie rachunku bankowego, czy też konta pocztowego, nie mogą też odbierać wypłat bezpośrednich direct payment .

Wedle nowego systemu, wnioskodawcy którzy wcześniej otrzymywali czeki, będą objęci systemem możliwych do wykorzystania kuponów w taki sposób, by mogli odbierać swój zasiłek w specjalnych punktach wypłat (PayPoint) umieszczonych w miejscowych punktach prasowych, lokalnych sklepach spożywczych, supermarketach, punktach serwisowych, oraz sklepach monopolowych. Zostanie stworzona możliwość, by partner lub krewny mógł odbierać zasiłek w imieniu osób, które nie są w stanie robić tego osobiście.

Wydział Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) od września 2012 roku będzie odpowiednio powiadamiał drogą pisemną osoby, które zostaną objęte reformą, w taki sposób, by każda z nich mogła mieć czas, by zaadaptować się do nowej sytuacji.


Styczeń 2013

Child Benefit

Zmiana: Proponuje się, by rodziny nie były uprawnione do otrzymywania zasiłku na dziecko (Child Benefit), jeśli w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkują, znajduje się choć jedna osoba objęta wyższą stawką podatku dochodowego.

W informacjach budżetowych (21 marca 2012 roku), Minister Finansów ogłosił, że:
• rodziny zostaną pozbawione prawa do otrzymywania Child Benefit, w przypadku gdy choć jedna osoba w gospodarstwie wykazuje dochód w wysokości wyższej niż £50,000
• dla uniknięcia efektu szokowego, wielkość Child Benefit będzie zmniejszana o 1% za każde £100 uzyskane powyżej sumy £50,000


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Choć propozycja ta oznacza, że więcej rodzin będzie miało możliwość zachowania całości, lub choćby części otrzymywanego dotychczas zasiłku, nie rozwiązuje ona problemu „niesprawiedliwego traktowania” na poziomie pojedynczych dochodów i rodzin o podwójnych dochodach:
• rodziny o pojedynczych dochodach z dochodami przekraczających £50,000 utracą prawo do otrzymywania Child Benefit w całości lub w części
• para gdzie obie osoby zarabiają poniżej £50,000, co potencjalnie może oznaczać wspólny dochód w wysokości niemal £100,000 zachowają prawo do uzyskiwania zasiłku


Kwiecień 2013

Council Tax Benefit

Podatek lokalny od nieruchomości (Council Tax Benefit) ma zostać zastąpiony przez realizowane lokalnie wsparcie podatkowe. Miejscowa administracja opracuje nowy plan wsparcia dla osób na ich własnym terenie w ramach zredukowanego o 10% budżetu. Zmiana ta dotknie wyłącznie osoby w wieku produkcyjnym, które już otrzymują Council Tax Benefit.

Disability Living Allowance (DLA)

Rząd planuje zastąpić DLA nowym zasiłkiem, który nosić będzie nazwę zasiłku osobistej niezależności – Personal Independence Payment (PIP). Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wiarygodności, wiązać się z nim będzie wprowadzenie systemu „zobiektywizowanej oceny”. Wprowadzenie nowego zasiłku, wedle deklaracji pomysłodawców, ma na celu ukierunkowania pomocy na osoby znajdujące się w rzeczywistej potrzebie. Rząd liczy na to, że dzięki uruchomieniu tego procesu uda się zaoszczędzić 20% w wydatkach za rok 2017. Sytuacja wszystkich osób ubiegających się o pomoc, a znajdujących się w wieku produkcyjnym, zostanie ponownie przeanalizowana.

Housing Benefit (HB)

Planowane zmiany:
• Kryterium oparte na wielkości mieszkania będzie stosowane wyłącznie w sektorze komunalnym (dotyczy to na przykład mieszkań będących własnością miasta, czy spółdzielni mieszkaniowych), i będzie odzwierciedlało zasady, które określały lokalny zasiłek mieszkaniowy Local Housing Allowance (LHA) wobec osób korzystających z sektora prywatnego. Oznacza to że osoby mieszkające w pomieszczeniach większych niż wynika to z ich potrzeb, będą musiały się przeprowadzić do mieszkań mniejszych, lub nadrobić różnicę w czynszu, ponieważ ich Housing Benefit zostanie zmniejszony:
14% obniżki Housing Benefit w przypadku zamieszkiwania w lokalu powiększonym o jedną sypialnię
25% obniżki Housing Benefit w przypadku zamieszkiwania w lokalu powiększonym o dwie lub więcej sypialń.
Dotyczy to wprawdzie tylko osób w wieku produkcyjnym, niemniej według wstępnych obliczeń, może objąć aż 670,000 osób korzystających z mieszkań komunalnych.
• Stawki LHA zostaną zwiększone liniowo wraz z indeksem wzrostu cen towarów i usług zamiast wysokości czynszów na lokalnym rynku. Wysokość czynszu nie będzie już dłużej brana pod uwagę.

Tax Credits

Jakikolwiek wzrost dochodów w wysokości £5,000 lub większej będzie brany pod uwagę w roku rozliczeniowym przy podejmowaniu decyzji odnośnie przydzielenia dodatku do przychodu.

Ograniczenia w liczbie zasiłków

Jako element Reformy Systemu Pomocy Socjalnej zostanie wprowadzone ograniczenie w ilości zasiłków, jakie jedno gospodarstwo domowe obejmujące osoby w wieku produkcyjnym może otrzymywać, a ustalone ono zostanie na wysokości poziomu przeciętnego dochodu uzyskiwanego przez pracującą rodzinę po zapłaceniu podatku – z wyjątkiem tych gospodarstw, w których zamieszkuje osoba otrzymująca Disability Living Allowance, wdowa po żołnierzu zmarłym na wojnie, lub osoba objęta dodatkiem do przychodów dla osób pracujących.

Discretionary Housing Payment (dodatkowy zasiłek czynszowy) nie będzie dłużej uwzględniany przy ocenie całkowitej wysokości wypłacanych zasiłków, podobnie jak ograniczenia nie obejmą wsparcia przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem. Jak dotychczas nie została podjęta wciąż decyzja co do tego, w jaki sposób wobec powyższych ograniczeń zostanie potraktowany dodatek do podatku miejskiego (Council Tax).

Ograniczenia powyższe będą wprowadzane przez zmiany w wysokości wypłacanego zasiłku
mieszkaniowego. Ocena oddziaływania przeprowadzona przez Wydział Pracy i Emerytur sugeruje, że całość wprowadzonych ograniczeń w wysokości £26,000 rocznie dotknie 67,000 gospodarstw domowych. Większość z tych gospodarstw znajduje się w obszarze Greater London, zwłaszcza w obszarach centralnych.


Październik 2013

Universal Credit

Obecny, bardzo skomplikowany system zasiłków i dodatków do przychodów przysługujących osobom w wieku produkcyjnym ma zostać zastąpiony przez nowy zasiłek, pod nazwą dodatek powszechny (Universal Credit). Proces przekwalifikowywania dotychczasowych beneficjentów na Universal Credit będzie przebiegał stopniowo i zostanie zakończony do października 2017 roku.


Kwiecień 2016

State Pension Age

Plany zrównania emerytalnego wieku kobiet i mężczyzn zostaną przyspieszone od kwietnia 2016 roku w taki sposób by emerytalny wiek kobiet w listopadzie 2018 roku wyniósł 65 lat. Tym sposobem, emerytalny wiek kobiet i mężczyzn między grudniem 2018 roku a kwietniem roku 2020 wzrośnie do 66 lat.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Do Ustawy Emerytalnej zostały wprowadzone poprawki po tym jak pojawiły się zarzuty, że niektóre kobiety będą musiały czekać nawet dodatkowe dwa lata, by móc odebrać swoje emerytury. Proponowany wzrost wieku emerytalnego do 66 roku życia w roku 2020 ma zostać opóźniony o pół roku od kwietnia 2012 roku do października 2020, co zatrzyma maksymalny wzrost na poziomie 18 miesięcy.


Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 24.03.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Turn2us
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google Translator


7 komentarzy do “Kalendarz zmian 2012-2016”

 1. bozena pisze:

  witam:) mam 57 lat i pracuje 36 godzin:) chciałabym dostać na siebie jakiś zasiłek ale nie wiem czy co kolwiek dostane,pracuje tu 10 lat i nigdy nic nie brałam,prosze o jakies namiary

 2. anetus pisze:

  Witam

  jestem w uk od maja 2014 z mężem i dzieckiem. Pracowałam dwa tygodnie na pracy sezonowej. Potem moj mąż podjął pracę u tego samego pracodawcy. Teraz zmienił pracę na stałą pracuje 37,50 godzin/ tydzień. Złożyłam aplikację o tax credit w czerwcu nie mam jeszcze odpowiedź. Proszę powiedzieć ile się czeka?

  • Sebastian pisze:

   czesc na ten benefit mozna czekac nawet 6 miesiecy , ale nadplaca ci go od zlozenia wniosku

 3. Izabela pisze:

  witam. robilam ten kaukulator na stronie Turn2us i zglupialam… tam mi wyswietlilo, ze mam prawo do Child tax credit, income support i zasilek na dziecko oraz dodatkowo do Universal Credit.
  Na Waszej stronie oraz na http://www.entitledto.co.uk/ wyczytalam, ze Universal Credit ma zastapic Income Support oraz Child tax credit.
  Wedlug http://www.entitledto.co.uk/ moge sie starac albo o Child tax +Income support albo o UC , to i to w tej samej kwocie.
  Jak to w koncu jest? Wiedza moze Panstwo?
  z gory dziekuje za pomoc. pozdrawiam. Iza

  • arabska-chudy pisze:

   chcialabym sie dowiedziec czy w przypadku kiedy jestem chora na schizofrnie od 2005 roku bylam juz 4 razy w szpitalu i nigdy niebralam nato benefitow to czy starajac sie o benefity teraz dostane bebefity od 2005 czy od 2014 i jakie to sa benefity i jake sumy

   • KLAUDIA pisze:

    z tego co się orientuje benefit jest wypłacany od dna złożenia wniosku wtedy bezwzględnie od czasu oczekiwania na wypłatę oczekujący otrzyma zwrot z bieżącym zasiłkiem tylko i wyłącznie od dnia złożenia wniosku do placówki

   • Krzysztof pisze:

    andruczyk76@icloud.com proszę o kontakt w sprawie benefitu


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Kalendarz zmian 2012-2016”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE