Universal Credit (2013)

W listopadzie 2010 roku, pod nazwą „Universal Credit: skuteczna polityka społeczna”, została opublikowana przez rząd biała księga, przedstawiająca plany wprowadzenia w latach 2013/14 powszechnego zasiłku o nazwie Universal Credit. W oparciu o nią, ma zostać wprowadzona ustawa o reformie polityki społecznej – Welfare Reform Bill, która przedstawi postanowienia dotyczące wprowadzenia Universal Credit. Korzystając z dostępnych aktualnie informacji, chcielibyśmy zapoznać wszystkich zainteresowanych z celami Universal Credit i sposobem w jaki ma on działać.


Ustawa o reformie polityki społecznej – Welfare Reform Bill


Czym jest Universal Credit?

Universal Credit stanowi oparty na ocenie indywidualnej sytuacji zasiłek, przeznaczony dla osób w wieku produkcyjnym. Górną granicę wiekową dla tego zasiłku wyznaczać będzie wiek, w którym dana osoba kwalifikuje się do otrzymywania Pension Credit. Universal Credit nie stanowi typowego benefitu dla osób pracujących, lub pozostających bez pracy. Jest to zawsze ta sama dopłata bez względu na to, czy dana osoba pracuje czy nie. W ten sposób, ponieważ zmiana sytuacji nie będzie musiała się dłużej wiązać ze zmianą zasiłku, wprowadzenie tego zasiłku powinno uprościć proces przechodzenia ze statusu osoby zatrudnionej do pozostającej bez pracy . Struktura nowego zasiłku ma być znacznie uproszczona w stosunku do tego z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, gdzie zasiłki zachodzą jeden na drugi, są obsługiwane przez różne agencje, z systemem składek w różnych wysokościach i z różnymi sposobami uwzględniania zarobków.

Od roku 2013/2014 Universal Credit zastąpi:
Income Support
Jobseeker’s Allowance (income-based)
Employment Support Allowance (income-related)
Housing Benefit
Child Tax Credit
Working Tax Credit


Przejście na Universal Credit

Przejście na Universal Credit będzie przebiegać w trzech etapach przez okres czterech lat, między rokiem 2013 a rokiem 2017.

Wrzesień 2013 – kwiecień 2014

500 tys. osób, które złożą nowe wnioski o przyznanie zasiłków, które maja być zastąpione przez Universal Credit, w zamian za nie otrzymają Universal Credit. 500 tys. osób dotychczas pobierających zasiłek (wraz z rodzicami i osobami pozostającymi pod ich opieką) przejdą na Universal Credit, jeśli w ich życiu dojdzie do znacznej zmiany sytuacji, a więc kiedy podejmą oni nową pracę, lub urodzi im się dziecko.

Od kwietnia 2014 roku

3,5 miliona osób dotychczas pobierających zasiłek (wraz z rodzicami i osobami pozostającymi pod ich opieką), które w największym stopniu zyskają na przejściu na nowy system, przejdą na Universal Credit.

Od końca roku 2015 do końca roku 2017

W związku z ostatecznym wygaśnięciem obowiązywania starego systemu, około 3 miliony gospodarstw domowych zostanie objętych przez Universal Credit w ramach swoich granic administracyjnych .


Co pozostanie poza Universal Credit?

Council Tax Benefit

W ramach obowiązywania nowego systemu, władze lokalne będą odgrywały znacznie większą rolę przy podejmowaniu decyzji co do tego, w jaki sposób można ludziom o niskich dochodach pomóc przy płaceniu lokalnego podatku od nieruchomości. Obecnie wszelkie decyzje podejmowane są w oparciu o zasady ustalane centralnie. Konkretne szczegóły dotyczące sposobu organizacji działania tego benefitu wciąż jeszcze są omawiane. Oczekuje się, że finansowo bardziej skuteczny system przyczyni się do wcześniej ogłoszonej 10% redukcji wydatków z tytułu Council Tax Benefit, jakiej można się spodziewać w latach 2013/14.

Carer’s Allowance

Rząd zastanawia się, czy wprowadzenie Universal Credit oznaczać będzie konieczność wprowadzenia zmian w Carer’s Allowance. Choć jak dotychczas nie zostały ogłoszone jakiekolwiek zmiany, z Białej Księgi jasno wynika zamiar objęcia osób otrzymujących Carer’s Allowance wsparciem, które pozwoli im zachować kontakt z rynkiem pracy, i osoby te w dalszym ciągu będą otrzymywać dopłaty do powszechnego ubezpieczania.

Benefity składkowe

Jobseeker’s Allowance (contribution-based) oraz Employment and Support Allowance zostaną zachowane mimo wprowadzenia w życie Universal Credit. Ponieważ niektórym osobom, obok Universal Credit wciąż będą przysługiwać benefity składkowe, wypłata benefitów składkowych będzie administrowana w ramach dotychczasowego systemu, lecz przy zastosowaniu nowych procedur, takich samych jakie obowiązują w wypadku Universal Credit.

Disability Living Allowance

Disability Living Allowance, względnie Personal Independence Payment, jako proponowany system mający zastąpić dotychczasowy Disability Living Allowance, wciąż będzie funkcjonował obok Universal Credit, jako dodatek na wypadek niepełnosprawności.

Child Benefit

Child Benefit w dalszym ciągu będzie funkcjonował obok Universal Credit, jako zasiłek na dziecko.

Fundusz społeczny (Social Fund)

Władze lokalne zostaną objęte odpowiedzialnością za realizację okolicznościowych wypłat (discretionary payments) pochodzących z Social Fund, takich jak Community Care Grants czy Crisis Loans. Wszystkie zasiłki, które mogą ulec zautomatyzowaniu, podobnie jak Budgeting Loans, wejdą w skład Universal Credit.

Passported Benefits

Zyskanie uprawnień do pewnego rodzaju benefitów, takich jak na przykład Income Support, równoznaczne jest obecnie z automatycznym uprawnieniem do tak zwanych Passported Benefits takich jak darmowe Free School Meals (darmowe posiłki w szkole), czy Free Prescriptions (darmowe recepty). Zakładane reguły nowego systemu mają oznaczać, że nabycie uprawnień do otrzymywania pomocy będzie związane z wysokością uzyskiwanych dochodów; w przypadku gdy dochód wzrośnie powyżej wyznaczonej granicy, która wciąż jeszcze nie została określona, „passported benefits” będą wycofywane stopniowo, w taki sposób by koszta utraty tych benefitów nie były odczuwane zbyt gwałtownie.

Social Security Advisory Committee (SSAC) (komitet doradczy bezpieczeństwa społecznego) został upoważniony do obiektywnego przeglądu wszystkich „passported benefits” oraz sposobu, w jaki są one powiązane z Universal Credit. Zwrócono się do Komitetu, by swój pomocniczy raport przedstawił do stycznia 2012 roku. Wydział Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) ma nadzieję opublikować powyższy raport jeszcze wiosną 2012 roku.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Inne benefity, w tym Statutory Sick Pay, Statutory Maternity Pay, Maternity Allowance, Industrial Injuries Disablement Allowance, czy Bereavement Benefits pozostaną w zasięgu działania dotychczasowego systemu, jako że nie ma możliwości zastąpienia ich przez Universal Credit.

Konsekwencje jakie benefity takie jak In-Work Credit lub Job Grant będą stanowiły dla samotnych rodziców, wciąż jeszcze nie zostały zbadane. Oba te zasiłki mają na celu zorganizowanie dodatkowej pomocy finansowej przy wszelkich trudnościach związanych z podjęciem nowej pracy. Jeśli uda się doprowadzić do tego, by Universal Credit skutecznie realizował swoje cele, może się okazać, że dodatkowe wsparcie dla osób podejmujących pracę nie będzie konieczne. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat In-Work Credit i Job Grant, zapoznaj się ze stroną Starting a new job.


Przyznawane sumy

Wnioski będą rozpatrywane w relacji do pojedynczego gospodarstwa domowego, a nie na osobę, a wysokość zasiłku będzie zależała od wysokości uzyskiwanego dochodu i okoliczności dotyczących każdej z osób mieszkających w danym gospodarstwie. Rząd ma na uwadze zagwarantowanie, by żadna z osób, której sytuacja nie uległa znaczącej zmianie, w wyniku wprowadzeni Universal Credit nie znalazła się w gorszym położeniu niż dotychczas. Jeśli zajdzie odpowiednia konieczność, będą realizowane dodatkowe wypłaty, w taki sposób by osoby zainteresowane nie wypadły finansowo gorzej w stosunku do tego, co miało miejsce wcześniej.

Zostanie wprowadzony zasiłek podstawowy ze zmiennymi stawkami dla osób samotnych i par, oraz niższymi dla osób w młodszym wieku. Sytuacja będzie bardzo zbliżona do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Income Support, Jobseeker’s Allowance, oraz w fazie szacunkowej Employment and Support Allowance.

Będą też dodatkowe sumy przeznaczone dla osób z:
• niepełnosprawnością
• odpowiedzialnością opiekuńczą
• dużymi kosztami mieszkaniowymi
• dziećmi
• kosztami opieki nad dziećmi

Niepełnosprawność

Suma związana z niepełnosprawnością została zaplanowana w taki sposób, by odzwierciedlać dwa składniki Employment and Support Allowance wypłacane na podstawowym etapie realizacji benefitu.

Koszta mieszkaniowe

W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, suma przeznaczona na pokrycie kosztów mieszkania będzie ustalana w taki sam sposób, jak to ma miejsce w przypadku Housing Benefit w ramach aktualnie obowiązującego systemu. Jednakowoż, zamierzeniem jest to, by wypłaty były przekazywane osobie objętej prawem do zasiłku bezpośrednio jako część Universal Credit, a nie na konto właściciela mieszkania. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu zachęcenie osób korzystających z pomocy do zarządzania własnym budżetem. W stosunku do osób spłacających kredyty mieszkaniowe, nie zostały ogłoszone jakiekolwiek zmiany, które mogłyby oznaczać, że właściciele mieszkań będą otrzymywać pomoc mieszkaniową – homeowners receive help with housing costs. Nie zmienia to faktu, że rząd prowadzi prace mające na celu ustalenie, czy przeprowadzenie zmian również na tym poziomie nie doprowadziłyby do większej skuteczności.

Dzieci

Dodatkowa suma z przeznaczeniem na dzieci, która tworzy część Universal Credit, będzie wypłacana tak samo jak Child Benefit.

Opieka nad dziećmi

Zostanie wprowadzony dodatkowy element wsparcia, mający na celu procentowe wzmocnienie pomocy co do kosztów ponoszonych na zarejestrowaną opiekę nad dzieckiem. Ma on odzwierciedlać element opieki nad dzieckiem stanowiący część Working Tax Credit: 70% z sumy do £175 na jedno dziecko, lub £300 na dwoje lub więcej dzieci w skali tygodniowej. W ramach Universal Credit, suma ta zostanie przewartościowana na limit miesięczny. Różnica sprowadzi się do tego, że pomoc ta będzie dostępna dla wszystkich samotnych rodziców i par, gdzie obie osoby pracują, niezależnie od liczby godzin. Wymagany limit 16 godzin zostanie zlikwidowany. Osoby niepracujące i nie uzyskujące innych dochodów otrzymają zasiłek w wielkości podstawowej plus wszelkie dodatki wynikające z sytuacji w jakiej się znajdują. Co do osób otrzymujących wynagrodzenie lub uzyskujących inne dochody, otrzymywane przez nich sumy zostaną uwzględnione.


Zarobki

Disregards (sumy nie brane pod uwagę)

„Disregard” to suma, jaką można zarobić zanim jeszcze wielkość otrzymywanego zasiłku zostanie obniżona. W swoich planach rząd ma wprowadzenie „disregards” w ramach Universal Credit odnośnie zarobków w taki sposób, by były one oparte o indywidualne potrzeby. Na przykład w stosunku do małżeństwa z dziećmi zastosowany będzie wyższy „disregard”, niż w stosunku do pary nie posiadającej dzieci.

Taper rate (skala zwężająca się)

Gdy następuje wzrost zarobków, wielkość benefitu zostaje obniżona. Skala w jakiej benefit jest ograniczany wraz ze wzrostem zarobków nazywana jest „taper rate”. Dla przykładu, 80% „taper rate” oznaczać będzie zmniejszenie wielkości benefitu o 80p. za każdy zarobiony£1 . W obecnie obowiązującym systemie istnieje kilka różnych „taper rates”. Niektóre z nich ustalane są w relacji do zarobków brutto, niektóre do zarobków netto, co w tej sytuacji sprawia, że osoba korzystająca z pomocy nie umie się zorientować jaki wpływ na jego sytuację będzie miał wzrost dochodów. Universal Credit będzie uwzględniał jedną „taper rate”, ustaloną na wysokości 65% zarobków. Zdaniem rządu ma to na celu sprawienie, by system stał się opłacalny, zachęcając jednocześnie ludzi do podejmowania pracy. Zasiłki ustawowe, takie jak na przykład Statutory Sick Pay będą traktowane w taki sam sposób jak dochody uzyskiwane z pracy. Większość dochodów uzyskiwanych z innych źródeł, jakie człowiek może przeznaczyć na wydatki związane z kosztami utrzymania, zostanie uwzględniona w pełni, a zatem Universal Credit będzie redukowany w systemie funt do funta.


Maksymalny poziom benefitów

Proponuje się by na liczbę benefitów otrzymywanych przez pojedyncze gospodarstwo domowe, w oparciu o średnią wysokość zarobków pracującej rodziny, nałożyć maksymalny określony poziom wielkości benefitów. W połączeniu z Child Benefit i innymi zasiłkami, jakie jedno gospodarstwo domowe otrzymuje, Universal Credit nie będzie mógł przekroczyć wyznaczonej sumy.


Ubezpieczenie społeczne

W obecnie obowiązującym systemie, każdy kto jest uprawniony do uzyskiwania Income Support, Jobseeker’s Allowance, czy Employment and Support Allowance, automatycznie zyskuje uprawnienie do otrzymywania dopłaty do ubezpieczenia społecznego na rzecz State Retirement Pension. Rząd będzie chciał zbadać, czy uprawnienie do pobierania Universal Credit będzie prowadziło do możliwości otrzymywania dopłat na ubezpieczenie społeczne. Choć dotychczas nie zostały zapowiedziane jakiekolwiek konkretne rozwiązania, informacje są takie, że wszyscy ci, co dotychczas otrzymywali dopłaty, będą je otrzymywać w dalszym ciągu.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Pracujący emeryci

Ponieważ Universal Credit zastępuje Housing Benefit oraz Child Tax Credit i przeznaczony jest tylko dla osób w wieku produkcyjnym, emeryci ponoszący koszta czynszowe, oraz mający na utrzymaniu dzieci, będą potrzebowali pomocy organizowanej w inny sposób. Z tego powodu zostaną wprowadzone zmiany w Pension Credit, w taki sposób by dopłata ta obejmowała pomoc czynszową, oraz dodatkową sumę z myślą o tych emerytach, którzy mają na utrzymaniu dzieci. Obecnie, Pension Credit ma na celu wspieranie emerytów, którzy już nie pracują, a Working Tax Credit ma pomagać emerytom wciąż chodzącym do pracy. Ponieważ planuje się likwidację Working Tax Credit, rząd rozważa możliwość rozszerzenia Universal Credit w taki sposób, by mógł on obsługiwać osoby nie tylko w wieku produkcyjnym, lecz również emerytów, którzy zdecydowali się na dalszą pracę.


Więcej informacji

Opracowanie: Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.04.2012
Aktualna wersja w języku angielskim: Turn2us
Zadaj pytanie na Forum lub w Komentarzach poniżej


WAŻNA INFORMACJA – Opracowania nie były aktualizowane od ponad 7 lat. Zasady przyznawania części benefitów uległy w tym czasie znacznym zmianom. Najlepszym źródłem informacji o brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są: Direct.gov oraz Turn2us. W razie problemów językowych zalecamy Google TranslatorNapisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Universal Credit (2013)”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

VOTE